Regulamin

Regulamin

Regulamin odnosi się tylko do tych klientów, którzy korzystają z przestrzeni open space i którzy nie podpisali indywidualnych umów. W przypadku klientów, którzy podpisali indywidualne umowy, obowiązują zapisy zawarte w tych umowach. Warunki rezerwacji i odwoływania rezerwacji sal spotkań są zdefiniowane na stronie internetowej Sobusy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Winter Business Consulting Roland Winter z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poznańska 23/6, NIP 5252319471(zwany dalej SOBUSY).
2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej, przy czym informacje te należy zawsze rozpatrywać łącznie.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową SOBUSY pod adresem http://www.sobusy.pl.
4. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest prawo do korzystania przez UŻYTKOWNIKA z lokalu biurowego znajdującego się w budynku położonym pod adresem: ul. Żurawia 26, lok. 10, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 26, lok. 11, 00-515 Warszawa, oraz ul. Poznańska 23, lok. 6, 00-685 Warszawa na warunkach zawartych w niniejszym regulamin.

§ 2 REJESTRACJA i DOSTĘP
1. Korzystanie z dostępu do usług SOBUSY (z wyłączeniem usługi Wirtualnego Adresu i wynajmu sal spotkań) możliwe jest wyłącznie po uprzednim dokonaniu rejestracji, która polega na wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w recepcji SOBUSY formularza rejestracyjnego.
2. Po dokonaniu rejestracji dana osoba staje się UŻYTKOWNIKEM SOBUSY.
3. Rejestracja nie zobowiązuje do wykupienia jakichkolwiek dalszych usług.
4. Rejestracja jest jednorazowa i ważna bezterminowo.

§ 3 COWORKING OPEN SPACE
1. Dostęp do sali open space możliwy jest w dwóch opcjach:
a. dostęp jednorazowy – UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp na czas jednego dnia po wykupieniu dostępu.
b. abonamentowy – UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp na okres kolejnych 30 dni po wykupieniu abonamentu.
2. Lista możliwych opcji, opłaty i zakres świadczonych usług podane są na stronie internetowej. Potwierdzeniem wykupienia wybranego dostępu jest wystawiona faktura VAT.
3. Dostęp abonamentowy na każdy kolejny miesiąc należy wykupić najpóźniej na 7 dni przed końcem miesiąca (30 dni okres). W innym przypadku dostęp do miejsca pracy nie jest gwarantowany.
4. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby UŻYTKOWNIKA i bez pisemnego pozwolenia SOBUSY nie jest możliwe odstępowanie dostępu osobom trzecim.
5. UŻYTKOWNIK ma prawo zapraszania gości, z tym że podejmowanie gości może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tzn. w lounge lub w salach spotkań. Zabronione jest podejmowanie gości w sali open space, na dłuższe rozmowy i spotkania poufne prosimy o rezerwację Sali spotkań wg cennika.

§ 4 WIRTUALNA SIEDZIBA FIRMY
1. Usługa Wirtualna siedziba firmy umożliwia wykorzystanie adresu SOBUSY jako siedziby rejestracyjnej UŻYTKOWNIKA i zapewnia przede wszystkim obsługę korespondencji. Usługa świadczona jest na podstawie odrębnej umowy podnajmu powierzchni.
2. Usługa Wirtualny Adres nie zapewnia dostępu do sali open space, biura, ani do sal spotkań. W celu zapewnienia takiego dostępu obowiązują zasady zawarte w regulaminie powyżej.

§ 5 ZASADY OGÓLNE
1. Biuro SOBUSY jest czynne w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 20:00 (Sobusy Żurawia) od 9:00 do 19:00 (Sobusy Poznańska) lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
2. W godzinach otwarcia UŻYTKOWNICY (w ramach i w trakcie wykupionego dostępu) mają zapewnioną obsługę recepcyjną. Na obsługę tę składają się:
• przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach,
• pomoc w obsłudze urządzeń biurowych,
• przyjmowanie i kierowanie Gości UŻYTKOWNIKÓW do miejsc spotkań,
• udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych.
3. UŻYTKOWNIK ma prawo korzystania z urządzeń biurowych znajdujących się w biurze SOBUSY. Aktualny cennik opłat za korzystanie z niektórych urządzeń dostępny jest na stronie internetowej.
4. Limit korzystania z urządzeń biurowych przeznaczony jest do wykorzystania w danym miesiącu i nie przechodzi na miesiąc kolejny.
5. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z pomieszczenia recepcyjnego i jego wyposażenia.
6. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z lounge i jego wyposażenia.
7. UŻYTKOWNIK ma prawo przyjmować gości w miejscach do tego wyznaczonych, tj. pomieszczeniu recepcyjnym, sali konferencyjnej lub lounge.
8. Sobusy zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć podczas wydarzeń, które mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
9. Telebox powinien być używany na rozmowy do 30 minut. Dłuższy pobyt pownien zostać zgłoszony w sekretariacie i odnotowany w kalendarzu spotkań Wspomniana rezerwacja wymaga opłaty w wysokosci ceny sali MID (uwzględniając oczywiscie rabat według umowy).

§ 6 KORZYSTANIE Z INTERNETU I SIECI KOMPUTEROWEJ
1. SOBUSY udostępnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI dostęp do Internetu przez WiFi (bezprzewodowo) lub po uzgodnieniu przez sieć przewodową. Dostęp do Internetu jest nielimitowany o ile przestrzegane są poniższe zasady.
2. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Internetu, przeglądane, pobierane i wysyłane materiały i dane. Wykorzystywanie łącza internetowego oraz sieci komputerowej do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
3. Nadmierne obciążenie łącza poprzez pobieranie dużych ilości danych jest zabronione. W szczególności dotyczy to danych nie służących do pracy. Jeżeli pobieranie dużych ilości danych jest niezbędne do pracy UŻYTKOWNIKA dopuszcza się to, jednak Obsługa może ograniczyć prędkość pobierania i/lub wysyłania UŻYTKOWNIKOWI. Służy to wyłącznie zapewnieniu wygody innym UŻYTKOWNIKOM.
4. SOBUSY nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego działania łącza internetowego i sieci komputerowej lub za brak dostępu do Internetu. Jednocześnie zapewnia podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych awarii w tym zakresie.

§ 7 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Płatność z góry do 5. dnia od dnia podpisania formularza rejestracyjnego lub wystawienia faktury, w przeciwnym razie obsługa biura może zabronić korzystania z biura, co nie zdejmuje z UŻYTKOWNIKA obowiązku zapłaty.
2. Wszystkie wymienione w niniejszej regulamin kwoty są kwotami netto i należy powiększyć je o podatek VAT w wysokości 23%, chyba że zostało zaznaczone, że mowa o kwocie brutto.
3. Płatności dokonywane są na podstawie faktur VAT gotówką lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Millenium 64 1160 2202 0000 0003 5338 0546.
4. Za moment dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SOBUSY.
5. Za wszelkie usługi wykupione na czas krótszy niż 1 miesiąc obowiązuje płatność z góry.
6. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie określonym w §8 SOBUSY zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOBUSY
1. W przypadku niezapewnienia przez SOBUSY zarezerwowanej lub wykupionej usługi UŻYTKOWNIKOWI lub osobie nie zarejestrowanej przysługuje:
• 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sal spotkań
• proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej.
2. Zadośćuczynienie, o którym mowa w powyższym punkcie wyczerpuje roszczenia UŻYTKOWNIKA.
3. SOBUSY nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania jakichkolwiek usług w wyniku zdarzeń niezależnych od SOBUSY.
4. SOBUSY zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia lokalu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do UŻYTKOWNIKÓW lub ich gości.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
1. UŻYTKOWNICY zobowiązani są do:
• przestrzegania niniejszego Regulaminu,
• poszanowania osób i mienia,
• zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych, (na głosne długie rozmowy prosimy o wykorzystanie Telebox jak również sal spotkań w miarę ich dostępności),
• terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec SOBUSY,
• naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich gości na własny koszt,
• Spożywania posiłków w pomieszczeniu do tego przeznaczonym
• zachowania poufności o danych innych UŻYTKOWNIKÓW i ich działalności, oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.
2. Zabrania się:
• odstępowania kluczy lub innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim,
• odstępowania lub udostępniania przyznanych przez SOBUSY haseł dostępowych,
• wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
• wnoszenia i spożywania gorącego jedzenia poza kuchnią / lounge,
• używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
• słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

§ 10 DANE OSOBOWE
• UŻYTKOWNIK powierza SOBUSY przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego i prawidłowej realizacji Usług, a SOBUSY zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Regulaminie, RODO i Umowie.
•Kategoria osób, których dotyczą dane osobowe powierzane do przetwarzania, obejmuje pracowników i współpracowników UŻYTKOWNIKA.
•UŻYTKOWNIK nie będzie przekazywał SOBUSY danych wrażliwych w rozumieniu RODO.
•Powierzone przez UŻYTKOWNIKA do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzanie przez SOBUSY przez okres świadczenia Usług objętych Regulaminem oraz Umową.
•SOBUSY zobowiązuje się do:
1. wykorzystania powierzonych przez UZYTKOWNIKA danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w ust. niniejszego paragrafu Regulaminu, chyba że obowiązek przetwarzania w inny sposób nakładają na SOBUSY przepisy prawa;
2. zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych sobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, z wyłączeniem sytuacji, w których zwolnione są one z tych obowiązków na mocy odpowiednich regulacji prawnych;
3. wdrożenia wynikających wprost z przepisów prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych w szczególności poprzez zastosowania rozwiązań zapewniających pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
4. zgłaszania UŻYTKOWNIKOWI naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu tego naruszenia;
5. w przypadku zaprzestania świadczenia Usług do usunięcia przetwarzanych danych osobowych w terminie 14 dni poczynając od pierwszego dnia roku następującego po rozwiązaniu Umowy oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych;
6. wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność, integralność, dostępność danych osobowych i odporność systemów wykorzystanych do ich przetwarzania;
7. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
•SOBUSY zobowiązuje się zająć bez zbędnej zwłoki każdym pytaniem UŻYTKOWNIKA dotyczącym przetwarzania powierzonych mu przez UŻYTKOWNIKA danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych u SOBUSY oraz związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
•UŻYTKOWNIK upoważnia SOBUSY do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w Regulaminie, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z UŻYTKOWNIKIEM na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

§ 11 UWAGI KOŃCOWE
1. SOBUSY może wycofać UŻYTKOWNIKOWI prawo wejścia do biura ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli UŻYTKOWNIK nie przestrzega tych przepisów.
2. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga poprzedzenia jej stosowną informacją na stronie internetowej i poinformowanie o zmianie zarejestrowanych UŻYTKOWNIKÓW.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji SOBUSY.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2018.